„ფემიციდი და ქალთა მიმართ ძალადობა“


„ფემიციდი და ქალთა მიმართ ძალადობა“
30 ნოემბერს, საქართველოს უნივერსიტეტში, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი გლობალური კამპანიის ფარგლებში, გაიმართა საჯარო ლექცია: „ფემიციდი და ქალთა მიმართ ძალადობა“. სტუდენტებთან შეხვედრაზე „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთავის“ ორგანიზაციის ექსპერტებმა ანა თავხელიძემ და მარიამ ქევხიშვილმა განიხილეს შემდეგი საკითხები:სტამბოლის კონვენციის საფუძველზე განხორციელებული და განსახორცი საკანონმდებლო ცვლილებები (ადევნება, იძულებითი სტერილიზაცია, გენიტალიების დასახიჩრება, შემაკავებელი და დამცავი ორდერები)

სექსუალური შევიწორება:
არასასურველი
ვერბალური, არავერბალური ან ფიზიკური ქცევა
სექსუალური შინაარსი
მიზანი - ადამიანის ღირსების ხელყოფა ან შედეგი -მტრული, დამამცირებელი ან ძალადობრივი გარემოს შექმნა
ოჯახში ძალადობის/ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემსწრე ბავშვისთვის მსხვერპლის/დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება
სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ქალის ინფორმირება
ფემიციდის რეგულაცია ეროვნულ კანონმდებლობაში
ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე გამოძიებისას არსებული ხარვეზები
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის ხელშემწყობი ფაქტორები
საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპული დამოკიდებულება
არასრულწლოვნის მიერ სასამათლოსადმი მიმართვის საკანონმდებლო რეგულაცია და არსებული ხარვეზები
ოჯახში ძალადობის/ ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნდა. არსებული სასამართლო პრაქტიკა
წარმატებული საქმეების გაზიარება

შეხვედრა ორგანიზებულიო იყო საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის, ოჯახში ძალადობის, მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების კლინიკის მიერ.