თუ სწავლა გინდა
   თქვენ იმყოფებით საიტის ძველ ვერსიაზე. ახალი ვერსია
You are on the old version of the site. New Version

ხშირად დასმული კითხვები


რეგისტრაცია

პირველკურსელთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს საორიენტაციო დღეების განმავლობაში 29 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ლინკი: https://www.ug.edu.ge/page/full/10

საორიენტაციო დღეების განმავლობაში სტუდენტი ეცნობა მისთვის აუცილებელ ინფორმაციას უნივერსიტეტის, პროცედურების და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალების შესახებ. პირველკურსელებს უტარდებათ გაცნობითი პრეზენტაცია და კამპუსის ტური, რითაც საშუალება ეძლევათ, სწრაფად შეეგუონ საუნივერსიტეტო ცხოვრებას. საორიენტაციო დღეების გრაფიკს პირველკურსელი მიიღებს ადმინისტრაციული რეგისტრაციის დროს.

სტუდენტის ადმინისტრაციული რეგისტრაცია გულისხმობს სარეგისტრაციო ვადებში სწავლის საფასურის გადახდას და საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენას, ხოლო გაცვლით საგანმანთლებლო პროგრამაში ჩართული სტუდენტის მიერ ამ პროგრამაში მონაწილეობის დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენას.

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • საგამოცდო საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი;
 • სკოლის ატესტატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ვაჟების შემთხვევაში)
 • ფოტოსურათი (3X4);
 • სწავლის საფასურის მეათედი ნაწილის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ( 2018 წელს ჩარიცხულ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ სწავლის საფასური 10 ნაწილად გადაიხადონ). სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ ბანკებში: "თიბისი", "ქართუ" და "ბაზისბანკი" (რეკვიზიტი საჭირო არ არის, უნდა წარადგინოთ მხოლოდ პირადობის მოწმობა).

სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონულ მატარებელზე (CD-ზე ჩაწერილი). დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე: https://www.ug.edu.ge/page/full/10

პირველკურსელისათვის, რომელიც რეგისტრაციის დროს სრულად ვერ წარმოადგენს საჭირო საბუთებს საპატიო მიზეზების გამო, გამონაკლისის დაშვება შესაძლებელია.

სტუდენტს შეუძლია ადმინისტრაციული რეგისტრაცია გაიაროს მიმდინარე წლის მაისის ბოლომდე და სწავლას დაიწყებს შემდეგი სემესტრიდან.

ფორმა 26 არის ცნობა, რომლის წარდგენა ხდება შესაბამის სამხედრო განყოფილებაში და რომელიც ადასტურებს, რომ წარმდგენი არის ჩვენი უნივერსიტეტის მიმდინარე სტუდენტი.
ფორმა 26-ის აღება შესაძლებელია საქართველოს უნივერსიტეტის მე-4 კორპუსის (მთავარი შენობა: კოსტავას 77ა) მეხუთე სართულზე, კანცელარიაში.

სწავლის საფასური და სტუდენტური სტატუსი

სწავლის საფასურის გადახდა სტუდენტს შეუძლია თიბისი ბანკში, ქართუ ბანკში და ბაზისბანკში პირადობის დამადასტურებელი ბარათით.

2018 წელს ჩარიცხულ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ სწავლის საფასური 10 ნაწილად გადაიხადონ.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი დროულად არ გადაიხდის სწავლის საფასურს, უნივერსიტეტი ერთი კვირით ადრე გააფრთხილებს სტატუსის შეწყვეტის შესახებ.
ყველა სტუდენტს წინასწარ მისდის ინვიდუალური მესიჯები MyUG პორტალზე სწავლის საფასურის გადახდის ვადებთან დაკავშირებით. სტუდენტს ევალება გაეცნოს ადმინისტრაციის სახელით მიღებულ შეტყობინებებს.

სასწავლო პროცესი

პირველკურსელი და მაღალკურსელი ბაკალავრებისთვის სწავლა შემოდგომის სემესტრში 10 სექტემბერს იწყება. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: https://www.ug.edu.ge/page/full/304

პირველი კურსის პირველი სემესტრის ცხრილს ადგენს უნივერსიტეტი. შემდგომ სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა თავად გაიაროს რეგისტრაცია და შეადგინოს სასწავლო ცხრილი.

წელიწადში სტუდენტს შეუძლია აიღოს მაქსიმუმ 75 კრედიტი, აქედან გამომდინარე, სემესტრულად სტუდენტს შეუძლია 30 კრედიტზე მეტის აღება.

ერთი კრედიტი 30 საათია.

კრედიტების რაოდენობაა მინიმუმ 60 და მაქსიმუმ 75.

შეფასების სისტემა არის 100 ქულიანი. რაც შეეხება გადანაწილებას, ეს დამოკიდებულია სკოლასა და არჩეულ ფაკულტეტზე.

თუ შედეგების საშუალო არითმეტიკული არანაკლებ 91‐ია, სტუდენტს ეძლევა სტიპენდია. სტიპენდიის მიღების წინაპირობაა წლიური 60 კრედიტის დაგროვება და სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნება საქართველოს უნივერსიტეტში. სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში, სტიპენდია გაიცემა სტატუსის აღდგენის შემდეგ. სტიპენტია 8 თვის განმავლობაში ერიცხება სტუდენტს თვეში 100 ლარის ოდენობით.

პრერეკვიზიტი არის საგნის წინაპირობა.

 • პრერეკვიზიტი არის საგნის წინაპირობა
 • ალტერნატიული წინაპირობა
 • თანაპირობა
 • ალტერნატიული თანაპირობა

სილაბუსი სასწავლო კურსის პროგრამაა. მასში მოცემულია კურსის სათაური, სწავლების საფეხური, მიზანი და ამოცანები, სწავლების ფორმატი (სწავლების მეთოდი), კურსის საათობრივად გაწერილი შინაარსობრივი გეგმა, გამოყენებული სახელმძღვანელოების გვერდების ან სხვა რესურსების დეტალური მითითებით. ასევე, ცოდნის შეფასების პრინციპები (შუალედური, შემაჯამებელი, განმსაზღვრელი და სხვა), მოსალოდნელი შედეგები, კერძოდ, იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ჩამონათვალი, რომელსაც უზრუნველყოფს კურსის დასრულება.

ყოველკვირეული წერითი ან ზეპირი გამოკითხვა

სასწავლო პროცესი არ მიმდინარეობს

 • მარიამობას ‐ 28 აგვისტოს,
 • გიორგობას ‐ 23 ნოემბერს,
 • დამოუკიდებლობის დღეს ‐ 26 მაისს,
 • საახალწლო არდადეგების განმავლობაში, 28 დეკემბრიდან 9 იანვრის ჩათვლით
 • აღდგომის კვირას ‐ აღდგომის წინა ოთხშაბათიდან მომდევნო კვირის სამშაბათის ჩათვლით;
 • საზაფხულო არდადეგების განმავლობაში- ივლისიდან აგვისტოს ჩათვლით

საქართველოს უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტთა დასაქმების ხელშემწყობი სამსახური, რომელიც ზრუნავს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების კარიერულ წინსვლაზე, მათი კარიერული უნარების განვითარებასა და დასაქმებაზე.

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს (8 სემესტრს), ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა 300/360 კრედიტს (10/12 სემესტრი), ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 120 კრედიტს (4 სემესტრს). სწავლების ვადა შეიძლება გახანგრძლივდეს ბაკალავრიატში - 12, ერთსაფეხურიან პროგრამაზე 14/16, მაგისტრატურაში - 10 სემესტრის ჩათვლით.

სასწავლო პროცესი მაგისტრებისთვის

სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის სწავლა შემოდგომის სემესტრში 2018 წლის 24 სექტემბერს იწყება.

სასწავლო პროცესი დოქტორებისთვის

დოქტორანტებისთვის სწავლა იწყება 2018 წლის 17 სექტემბერს, ხოლო მიღება იწყება 15 ოქტომბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით. https://www.ug.edu.ge/page/full/23

სტუდენტის სტატუსი

 • პირადი განცხადება,
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაციის არგავლა,
 • აკადემიური რეგისტრაციის არგავლა.
 • სარეგისტრაციოდ განსაზღვრული დოკუმენტების არასრულყოფილად წარმოდგენა.
სტატუსის შეჩერების მოთხოვნით სტუდენტი უნივერსიტეტის პრეზიდენტებს წარუდგენს წერილობით განცხადებას. სტატუსის შეჩერების მოთხოვნა სტუდენტს შეუძლია შესაბამისი სემესტრის ფინალურ გამოცდებამდე.

აღდგენისთვის განცხადება მიიღება:

 • შემოდგომის სემესტრიდან სწავლის გასაგრძელებლად 20 მაისიდან 15 ივნისამდე
 • გაზაფხულის სემესტრიდან სწავლის გასაგრძელებლად 30 სექტემბრიდან 20 ნოემბრამდე

სტუდენტის მიერ სტატუსის აღდგენის ვადის გადაცილებისას, სტატუსის აღდგენის საკითხს განიხილავს საბჭო. სტატუსის აღდგენის მოთხოვნის დაკმაყოფილებისას აკადემიური საბჭო განსაზღვრავს სტატუსის აღდგენის პირობებს:

სტუდენტის მიერ უნივერსიტეტის მიმართ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, თუ სტატუსის შეჩერების საფუძველი ამ ვალდებულებათა შეუსრულებლობა იყო;

ის სტუდენტები, რომელთაც სტატუსი შეუჩერდათ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის არგავლის გამო, ვალდებულნი არიან გადაიხადონ როგორც სწავლის საფასური, ასევე ადმინისტრაციული რეგისტრაციის არგავლის გამო დაკისრებული სანქცია;

სტატუსის შეჩერების მიზეზის აღმოფხვრა.

სტუდენტს სტატუსი არ აღუდგება, თუ არსებობს საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების დებულებით გათვალისწინებული სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი.

გამოცდები

შუალედური შეფასების  აღდგენა -  თუ სტუდენტი საპატიო მიზეზით აცდენს საგანში ორ ან მეტ შუალედურ შეფასებას, მას აღუდგება მხოლოდ 1 შუალედური შეფასება . საპატიო მიზეზად მიიჩნევა: ა) ჯანმრთელობის მდგომარეობა; ბ) ოჯახის წევრის/ ახლო ნათესავის გარდაცვალება; გ) სახელმწიფო სამსახურში გამოცხადების აუცილებლობა.

ფინალური გამოცდის  აღდგენა - ფინალური გამოცდის აღდგენა ტარდება მხოლოდ ერთხელ გამოცდის აღდგენის კვირაში. ფინალური გამოცდის აღდგენის ვადა არ შეიძლება სცდებოდეს სასწავლო სემესტრის დასრულების ვადას. დასკვნითი და შესაბამისი გამოცდის აღდგენას შორის შუალედი უნდა იყოს არანაკლებ 5 დღისა. აღდგენის თარიღს სტუდენტი გაეცნობა „ჩემი UG“–ის საგამოცდო ცხრილში გამოცდის ჩატარებამდე მინიმუმ ორი დღით ადრე.

ავადმყოფობის გამო ფინალური გამოცდის გაცდენის შემთხვევაში სტუდენტი წერს განცხადებას „ჩემი UG“-ის მეშვეობით შესაბამისი შაბლონით არაუგვიანეს ფინალური გამოცდის მეორე დღისა, რომელსაც განიხილავს ექიმი და ავადმყოფობის საპატიო მიზეზად ჩათვლის შემთხვევაში დაკმაყოფილებულ განცხადებას გადასცემს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს. სტუდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს ავადმყოფობის ცნობა ფინალური გამოცდის ჩატარებიდან 3 დღის ვადაში. ცნობაში მითითებული უნდა იყოს, რომ კონკრეტულად გამოცდის მიმდინარეობის დროს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ ჰქონდა შესაძლებლობა დასწრებოდა გამოცდას. ექიმის მიერ განცხადების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში გამოცდა აღდგენას არ ექვემდებარება.

ფინალური გამოცდის სხვა მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში, გამოცდის აღდგენის უფლების მოსაპოვებლად სტუდენტმა „ჩემი UG“–ის მეშვეობით უნდა მიმართოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს არაუგვიანეს გამოცდის ჩატარების მომდევნო სამუშაო დღისა და გამოცდის აღდგენამდე წარმოადგინოს საპატიო მიზეზის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გამოცდის გაცდენის საპატიო მიზეზებია: ოჯახის წევრის/ახლო ნათესავის გარდაცვალება, მაგისტრანტის სამსახურებრივი მივლინება ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევა. გამოცდის გაცდენის მიზეზის საპატიოდ ჩათვლის შემთხვევაში, სტუდენტი გამოცდას აღადგენს გადასახადის გადახდის გარეშე.

სტუდენტი, რომელიც გამოირჩევა მნიშვნელოვანი წარმატებებით საზოგადოებრივი საქმიანობის, სპორტის ან ხელოვნების სფეროში, კერძოდ, თუ სტუდენტი არის საქართველოს ან საერთაშორისო ტურნირების, საერთაშორისო კონკურსების, ფესტივალების გამარჯვებული, პრიზიორი, ლაურეატი და ა.შ. შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის შემთხვევაში სარგებლობს იმ გამოცდის უფასოდ აღდგენის უფლებით, რომლის გაცდენის მიზეზი შესაბამის ღონისძიებაში მონაწილეობაა. ასეთ შემთხვევაში, სტუდენტმა განცხადებით უნდა მიმართოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს გამოცდამდე ერთი სამუშაო დღით ადრე და განცხადებას დაურთოს შესაბამისი დოკუმენტაცია.

არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი გამოცდის აღდგენის შემთხვევაში სტუდენტი სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს მიმართავს არაუგვიანეს გამოცდის ჩატარების მომდევნო ორი სამუშაო დღისა. განცხადებას უნდა დაერთოს გამოცდის აღდგენის საფასურის გადახდის ქვითარი. გამოცდის აღდგენის საფასური დგინდება პრეზიდენტების აქტით.

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი დაძლეულია 51 ქულის (51%) მიღების შემთხვევაში; ამასთან, სტუდენტმა ფინალურ გამოცდაში უნდა აიღოს მაქსიმალური 40 ქულიდან 20 ქულა მაინც. სტუდენტი სარგებლობს ფინალური გამოცდის გადაბარების უფლებით შემდეგ შემთხვევებში: სტუდენტი, რომელმაც ვერ მიიღო ფინალური გამოცდის ჩაბარებისათვის დადგენილი მინიმალური 20 ქულა, მაგრამ შეფასებათა ფორმების ნებისმიერი ერთობლიობით (ქვიზი, შუალედური გამოცდა, პრეზენტაცია; ფინალური გამოცდა) უგროვდება 41 ქულა და მეტი, დაიშვება დამატებით გამოცდაზე.

სტუდენტი უფლებამოსილია გაეცნოს ნაშრომს და გაასაჩივროს შუალედურ შეფასებაში მიღებული შედეგი მიღებული შეფასების UG სისტემაში ასახვიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. შუალედური შეფასების გასაჩივრებაზე დაშვების გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი სკოლის დეპარტამენტის უფროსი.

ფინალური გამოცდის შედეგების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს მეორე დღისა სტუდენტი უფლებამოსილია „ჩემი UG“–ის მეშვეობით განცხადებით მიმართოს თავისი სკოლის დირექტორს/დეპარტამენტის უფროსს და გაასაჩივროს ფინალური გამოცდის შედეგი. სტუდენტმა განცხადებაში უნდა მიუთითოს, თუ რომელ საკითხს ან შეფასების რა ნაწილს აპროტესტებს. ზოგადი პროტესტი არ განიხილება. განცხადების მიღებიდან 7 დღის ვადაში სკოლის დირექტორი უზრუნველყოფს განცხადების განხილვასა და შედეგების სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურისათვის მიწოდებას.

საერთაშორისო აღიარება

საქართველოს უნივერსიტეტი მონაწილეობს ბოლონიის პროცესში და ის აღიარებული უნივერსიტეტია როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

საქართველოს უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს სხვადასხვა ტიპის გაცვლით პროგრამებს ევროპისა და ამერიკის უნივერსიტეტებში.

საქართველოს უნივერსიტეტი 2013 წლიდან ჩართული იყო ერაზმუს მუნდუსის გაცვლით პროგრამაში.

2015 წლიდან, საქართველოს უნივერსიტეტში ამოქმედდა Erasmus+ პროგრამა. Erasmus+ არის ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა, რომელიც განახორციელებს პროექტებს განათლების, ტრენინგის, ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით 2014-2020 წლებში.

Erasmus+ პროგრამის მიზანია განათლების მოდერნიზება, ცოდნის და დასაქმების დონის ამაღლება, ასევე ტრეინინგები და ახალგაზრდებთან მუშაობა.

საქართველოს უნივერსიტეტში გაცვლითი პროგრამების საკითხებს კურირებს საერთაშორისო სტუდენტებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური (#504 ოთახი).

2018 წლის გარე მობილობა