თუ სწავლა გინდა
   თქვენ იმყოფებით საიტის ძველ ვერსიაზე. ახალი ვერსია
You are on the old version of the site. New Version

მობილობა


2018 წლის მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს უნივერსიტეტში რეგისტრაციის ვადებია 2018 წლის 30 აგვისტოდან 2018 წლის 7 სექტემბრის ჩათვლით. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
 • საბაკალავრო პროგრამებზე  მობილობის მსურველმა სტუდენტმა  30 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • ნოტარიულად დამოწმებული სკოლის ატესტატი, ასლი და ელექტრონული ვერსია;
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების სერტიფიკატის ასლი და ელექტრონული ვერსია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან; (ელ. ვერსიაც).
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების / შეწყვეტის ბრძანებიდან; (ელ. ვერსიაც).
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი), ასევე ელექტრონული ვერსიაც (PDF ან JPJ ფორმატით);
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია (PDF ან JPJ ფორმატით);

* ჩარიცხვის შემთხვევაში სტუდენტი სწავლის საფასურს ათ ნაწილად იხდის.

 

 • სამაგისტრო პროგრამებზე მობილობის მსურველმა სტუდენტმა  30 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და  განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი და ელექტრონული ვერსია. (ან ნოტარიულად დამოწმებული).
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების / შეწყვეტის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)ფურცელი), როგორც ასლი, ასევე ელექტრონული ვერსიაც (PDF ან JPJ ფორმატით);
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია (PDF ან JPJ ფორმატით);

 

ბიზნეს სამართლის პროგრამის ძირითადი მოთხოვნები:

 • მათ ვინც ახორცილებს მობილობას საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე ვალდებულია ჩააბაროს ზეპირი გამოცდა ინგლისურ  ენაზე სპეციალობაში. 

  გასაუბრების საკითხები  და ძირითადი პრინციპებია:

  ა) საერთაშორისო სამართალში;

  ბ) საკორპორაციო სამართალში;

  გ) სახელშეკრულებო სამართალში.
 • ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე მოთხოვნადია ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონე, რაც განისაზღვრება:

   ან ა) საუნივერსიტეტო გამოცდით, მინიმუმ 70%-იანი ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში;

  ან ბ) საერთაშორისოდ აღიარებული ენის გამოცდების (IELTS, TOEFL ან Cambridge English Exam-ის წარმატებით ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენით (ინგლისური ენის B2 დონის შესაბამისი ქულაა IELTS - 5.5-6.5; TOEFL 87-109 IBT, Cambridge English Exam -160-179);

  ან გ) ბაკალავრატში ინგლისურ ენაზე სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.
 • საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე გადმოსული საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისთვის გათვალისწინებულია დაფინანსებაწელიწადში 1000 ლარის ოდენობით (ჯამში 2000 ლარი 2 წლის განმავლობაში), ხოლო საერთაშრისო სტუდენტებისთვის განისაზღვრა წელიწადში $1000 დაფინანსება (ჯამში $2000 - 2 წლის განმავლობაში).

 

 • სადოქტორო პროგრამებზე მობილობის მსურველმა სტუდენტმა  30 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით  შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და  განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • მაგისტრის დიპლომის ასლი და ელექტრონული ვერსია.
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების / შეწყვეტის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)ფურცელი), როგორც ასლი, ასევე ელექტრონული ვერსიაც (PDF ან JPJ ფორმატით);
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია (PDF ან JPJ ფორმატით);

 

 • სარეგისტრაციოდ მოთხოვნილი დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიები წარმოდგენილ იქნას CD-ზე.
 • აღიარებული კრედიტების გასაცნობად სტუდენტი უნდა გამოცხადდეს 11 სექტემბერს 15:00 საათზე;
 • სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული კრედიტების აღიარების მიზნით კრედიტების აღიარების კომისია უფლებამოსილია მოსთხოვოს სტუდენტს ჩაბარებული კომპონენტების სილაბუსების წარმოდგენა ან/და გამოცდის ჩაბარება.

 


სწავლა იწყება 17 სექტემბერს.

 

დაფინანსება:

 1. სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (ქართულენოვანი) - 5 ადგილი

2. საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი) - 20 ადგილი

სწავლის საფასური სრულად დაუფინასდება იმ სტუდენტს, რომელსაც აქვს 2016-2018 წლებში აღებული, ინგლისური ენის ერთ-ერთი გამოცდის სერტიფიკატი, მითითებული ქულებით:

ა) TOEFL - 85 და მეტი ქულა;

ბ) IELTS - 6 და მეტი ქულა;

გ) Cambridge English Exam - 170 და მეტი ქულა.

კონკურსის შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება სპეციალობის გასაუბრების უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატის სასარგებლოდ. ენის სერტიფიკატის არარსებობის შემთხვევაშიც, უნივერსიტეტი ორივე პროგრამაზე სრულად დაფარავს სწავლის საფასურის სხვაობას 100%-იანი გრანტის მოპოვებისას.

მეტი ინფორმაცია სამართლის ქართულენოვანი სამაგისტრო პროგრამის შესახებ იხილეთ აქ: https://online.ug.edu.ge/programs/programs_full.php?programID%5b%5d=168&lang=geo&level=2%20|

https://www.facebook.com/uglawschool/

მეტი ინფორმაცია საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის შესახებ იხილეთ აქ: https://online.ug.edu.ge/programs/programs_full.php?programID%5b%5d=233&lang=geo&level=2%20|

https://www.facebook.com/IBLGeorgia/

ნებისმიერ დროს, კითხვების შემთხვევაში, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით ელ-ფოსტაზე: a.khurtsidze@ug.edu.ge

ტელ: +995 032 2 552222 (328) (სამუშაო საათებში: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-19:00 საათი).

 

The University of Georgia offers scholarships for the following Master's programs:

1) The LL.M. Program
(Study language - Georgian) - available for 5 students

2) International Business Law Master's Program
(Study language - English) - available for 20 student

Georgian students can qualify for a FULLY FUNDED scholarship two different ways:

1) Students who passed (between 2016-2018) one of these English language exams with the following scores:

📌 TOEFL - 85 and more points
📌 IELTS - 6 and more points 
📌 Cambridge English Exam - 170 and more points

 

2) For students, who receive 100% funding from the state, based on the master’s entrance exams, UG will grant a scholarship to make it 100% - students do not have to pay any tuition fees.

International students, who pass one of the English exams with the scores listed above, will be eligible for a $2,000 scholarship – which is 50% off the full tuition.

*In case of competition, the decision will be made according to results of a specialty interview at the university.

More info about Law Master Program: https://online.ug.edu.ge/programs/programs_full.php?programID%5b%5d=168&lang=geo&level=2%20|

https://www.facebook.com/uglawschool/

More info about International Business Law Master Program: https://online.ug.edu.ge/programs/programs_full.php?programID%5b%5d=233&lang=geo&level=2%20|

https://www.facebook.com/IBLGeorgia/

In case of additional questions use this e-mail:  a.khurtsidze@ug.edu.ge

Tel: +995 032 2 552222 (328) (Working hours: Monday-Friday 10:00-19:00).

 

საქართველოს უნივერსიტეტი მობილობას აცხადებს შემდეგ პროგრამებზე:

 

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხური (ბაკალავრიატი)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური (ლარი)

პოლიტიკის მეცნიერებები

5

2990

ჟურნალისტიკა

20

3200

საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)

25

2990

ფსიქოლოგია

25

2990

საერთაშორისო ურთიერთობები

25

3200

ხელოვნებათმცოდნეობა

5

2250

ინგლისური ფილოლოგია

8

2500

სამართალმცოდნეობა

40

2250

არქეოლოგია

5

2250

ქართული ფილოლოგია

8

2250

აღმოსავლეთმცოდნეობა

6

2500

არქიტექტურა და დიზაინი

10

2990

ისტორია

7

2250

საჯარო მმართველობა

20

2990

 ბიზნესის ადმინისტრირება

20

2990

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა

10

4000 აშშ დოლარი

ექვივალენტი ლარში

ჯანდაცვის ადმინისტრირება

5

3500

ეკონომიკა

20

2500

ტურიზმი

20

2990

ინფორმატიკა

15

3500

ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია

15

2500

მათემატიკა

15

2250

საექთნო საქმე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის

10

3500 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

ფარმაციის ინგლისურენოვანი პროგრამა (მხოლოდ საერთაშორისო სტუდენტები)

20

4500 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

ინჟინერიის ინგლისურენოვანი პროგრამა

5

4000 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური (მაგისტრატურა)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

ინგლისური ფილოლოგია

5

3000

საქართველოს ისტორია

3

3000

ქართული ფილოლოგია

5

3000

გამოყენებითი ფსიქოლოგია

(შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია; ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგია; კლინიკური ფსიქოლოგია) თითო კონცენტრაციაზე 10 ადგილი

10

3500

საერთაშორისო ურთიერთობები

10

3500

რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

10

3500

სამართალი (სავალდებულოა ბაკალავრის დიპლომი სამართლის მიმართულებით)

20

3000

ინფორმატიკა

5

3000

გამოყენებითი მეცნიერებები

5

3000

საჯარო მმართველობა

10

3000

ჯანდაცვის ადმინისტრირება

5

3000

ქართული ფილოლოგია

5

3000

ბიზნესის ადმინისტრირება

10

3000

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა

10

4000 აშშ დოლარი

ექვივალენტი ლარში

საზოგადეობრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

2

3000

საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი (სავალდებულოა ბაკალავრის დიპლომი სამართლის მიმართულებით)

15

4000 ლარი საქართველოს მოქალაქეთათვის/ 4000 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში უცხოელებისათის

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხური (დოქტორანტურა)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

მასობრივი კომუნიკაცია

1

3000

პოლიტიკის მეცნიერებები

1

3000

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

1

3000

ისტორია

2

3000

ფილოლოგია

2

3000

 

ბიზნესის ადმინისტრირება

5

3000

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

1

3600

ერთსაფეხურიანი სწავლება

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამა

10

5500 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

მედიცინის ინგლისურენოვანი პროგრამა

10

6000 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

 

 იხ. ბმულიდეტალური ინფორმაცია იხილეთ:

http://eqe.ge