თუ სწავლა გინდა
   თქვენ იმყოფებით საიტის ძველ ვერსიაზე. ახალი ვერსია
You are on the old version of the site. New Version

პროგრამები


ბაკალავრიატი

არქეოლოგია
არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი
არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი ინგლისური
აღმოსავლეთმცოდნეობა
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა
ეკონომიკა
ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია
ინგლისური ფილოლოგია
ინჟინერიის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა
ინფორმატიკა
ისტორია
მათემატიკა
პოლიტიკის მეცნიერებები
ჟურნალისტიკა
საერთაშორისო ურთიერთობები
საექთნო საქმე
საექთნო საქმე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)
სამართალმცოდნეობა
საჯარო მმართველობა
ტურიზმი
ფარმაცია
ფარმაციის ინგლისურენოვანი პროგრამა
ფილოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამა
ფსიქოლოგია
ქართული ფილოლოგია
ხელოვნებათმცოდნეობა
ჯანდაცვის ადმინისტრირება

მაგისტრატურა

არქეოლოგია
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა
გამოყენებითი მეცნიერებები
გამოყენებითი ფსიქოლოგია
განათლების ადმინისტრირება
ინგლისური ფილოლოგია
ინფორმატიკა
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამა
საერთაშორისო ურთიერთობები
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
სამართალი
საქართველოს ისტორია
საჯარო მმართველობა
ფარმაციის მენეჯმენტი
ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამა
ქართული ფილოლოგია
ჯანდაცვის ადმინისტრირება

დოქტორანტურა

ბიზნესის ადმინისტრირება
ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული მეცნიერებები
ისტორია
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
მასობრივი კომუნიკაცია
პოლიტიკის მეცნიერებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
სამართალმცოდნეობა
ფილოლოგია

ერთსაფეხურიანი

მედიცინის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა
სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამა

ერთწლიანი

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი პროგრამა (დამოუკიდებელი)